Tuesday, November 9, 2010

PERIBADI SEBAGAI ANAK SOLEH DAN SOLEHAH.


Allah swt berfirman yang maksudnya:

“ Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah selain kepada-Nya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berada di sisimu sampai umur lanjut (umur yang sangat tua) janganlah engkau mengatakan ke[padanya perkataan “cis”dan janganlah engkau mengertak kedua-duanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang hormat. Dan turunkanlah sayap merendahkan diri (rendahkanlah diri) terhadap keduanya , dengan kasih saying . Dan katakanlah : Wahai Tuhanku! Kasihanilah keduanya, sebagaimana keduanya telah mengasuh aku ketika aku masih kecil.”

(Surah Al-Isra’:23&24)

Allah memerintahkan agar manusia berbakti kepada kedua ibu bapa mereka dan mentaati mereka . Menyakiti hati kedua mereka adalah merupakan dosa yang besar.

Ismail Ibnu Umayyah telah berkata:

Seorang lelaki meminta nasihat :“Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat.” Rasulullah menjawab : “Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sekali pun engkau dibakar atau dibelah dua.” Ia berkata:”Wahai Rasulullah tambahkanlah.” Rasulullah menjawab : ”Berbaktilah kepada kedua ibu bapamu, jangan sekali-kali meninggikan suara di hadapan mereka. Jika keduanya memerintahkan engkau untuk mengeluarkan hartamu, maka keluarkanlah bagi keduanya.” Lelaki itu menyoal lagi: “ Wahai Rasulullah, tambah lagi selain itu.” Rasulullah menjawab: “ Jangan engkau meminum khamar (arak), sebab khamar itu adalah kunci segala kejahatan” Lelaki itu meminta lagi: “Wahai Rasulullah, tambahkanlah untukku selain itu.” Rasulullah menjawab ; “Didiklah keluargamu dan berilah mereka nafkah sesuai dengan kemampuanmu, dan janganlah engkau mengangkat tongkat(lisan)mu namun berbuatlah baik agar mereka takut kepada Allah.”

(Hadis Riwayat Ibn Majah)

Adab anak terhadap kedua ibu bapanya.

{ Berbuat baik dan berlemah-lembut terhadap mereka.

{ Mentaati perintah kedua mereka selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah ( Melihat wajah mereka dengan kasih sayang merupakan ibadah).

{ Doakanlah mereka berdua dengan doa yang baik.

{ Menjaga hati dan menggembirakan mereka berdua.

{ Menjalinkan silaturrahim dengan sahabat-sahabat mereka.

{ Menziarahi kubur ibu bapa jika mereka telah meninggal dunia.


0 comments: