Thursday, June 21, 2012

Rancangan Pembelajaran Harian(RPH)

sedikit ilmu yang boleh dikongsikan untuk semua guru-guru...ini ialah format RPH yang disarankan kepada semua guru...format yang diberi hasil daripada kursus baru-baru ini.

Tajuk : Perwakilan Data

Bidang: Graf Palang

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk membina graf palang berdasarkan maklumat yang diberi.

Objektif pembelajaran: Murid dapat membina graf palang dengan tepat berdasarkan maklumat yang diberi.

KELAS / MASA

MATA PELAJARAN

AKTIVITI

IMPAK

4 MUTIARA

8.15 – 9.15 PAGI

MATEMATIK

Pembelajaran Berasaskan Projek

1.Fasa Persediaan ( Tinjauan berstruktur,

penyoalan)

Permainan Explorace

- Murid menjalankan aktiviti permainan dengan

panduan guru.

2. Fasa Imaginasi ( Meneroka, meramal)

- Murid berkumpul dalam kategori permainan

Explorace yang telah dijalankan.

- Bersoal jawab dengan murid untuk

mendapatkan maklumat dan menjana minda.

3. Fasa Perkembangan (Meneroka, Mencari

Maklumat, Membuat prototaip)

- Aktiviti kumpulan

- Murid dibahagikan kepada empat kumpulan

mengikut kategori. Murid melengkapkan

jadual berdasarkan maklumat yang dikumpul.

- Membuat prototaip Graf

- Membina graf

4. Fasa Tindakan (Menganalisis maklumat,

Merumus, Melapor, Mentaksir, Menguji

prototaip).

- Pembentangan hasil projek, yang

mengandungi maklumat paksi mencancang

dan mengufuk.

- Soal jawab mengenai graf yang dibina.

- Menilai hasil kerja murid.

- Guru membuat rumusan .

- Murid membuat latihan pengukuhan

5. Penutup

- Pamer hasil projek terbaik

- Guru memberi penghargaan dan ganjaran.

Memberi peneguhan dan nilai murni

1. Refleksi

32/38 orang murid

Dapat menjawab sekurang-kurangnya 10 daripada 15 soalan yang diberi.

6/38 orang hanya menjawab 7 soalan aras mudah.

6 orang murid diberi bimbingan dan pemulihan di sesi seterusnya.

2. Bahan Bantu Balajar (BBB)

- kad gambar

- kad manila

- kertas warna

- lembaran kerja

3. Nilai murni

- bekerjasama

- menghargai

FASA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN KOMUNIKASI

1. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis: Tinjauan berfokus/ berstruktur penyoalan.

Permainan ’Explorace Race’.

Guru mengedarkan kad gambar di dalam bekas. Setiap murid mengambil sekeping kad gambar.

Guru melekatkan kategori gambar di empat sudut kelas. Murid bergerak mengikut kategori kad gambar masing-masing.

Memberitahu murid bahawa setiap data yang dikumpul boleh ditunjukkan dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami.

Meminta murid membuka kad gambar secara serentak.

Meminta murid berkumpul mengikut kategori masing-masing.

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea:

Meneroka

Merancang

Meramal

Membimbing murid beratur mengikut kategori masing-masing.

Mencungkil pendapat murid cara menentukan kumpulan yang ramai atau sedikit tanpa mengira.

Meminta murid menyatakan bilangan ahli bagi setiap kategori.

Meminta murid menyatakan bilangan kumpulan, bilangan ahli dalam kumpulan.

Bagaimanakah kamu menentukan bilangan ahli paling ramai dan sedikit?

3. Perkembangan

Meneroka

Mencari maklumat

Membuat prototaip

Murid diagihkan kepada 4 kumpulan. Memberitahu murid bahawa mereka akan dibimbing untuk membina satu projek iaitu membuat graf palang mencancang.

Kumpulan Gemilang – Haiwan kesayangan

Kumpulan Cemerlang – Rancangan TV Kegemaran

Kumpulan Bijak – Makanan Kegemaran

Kumpulan Pintar – Warna Kegemaran

Guru mengedarkan jadual untuk dilengkapkan oleh setiap kumpulan. Setiap kumpulan mendapat maklumat yang berbeza.

Murid melakar lakaran idea untuk projek dan menunjukkan kepada guru. Guru akan memberi cadangan untuk penambahbaikan.

Murid dibimbing membina prototaip masing-masing.

Guru mengingatkan murid tentang kekemasan dan ketelitian semasa membuat graf palang.

Guru memaklumkan kepada murid bahawa mereka akan membuat satu projek graf palang mencancang.

Guru meminta murid melengkapkan jadual.

Guru memberi pandangan dan pendapat terhadap lakaran yang ditunjukkan.

4. Tindakan

Pelaksanaan Amalan Berterusan:

Menganalisis maklumat.

Mentaksir

Menguji prototaip

Melapor

Dokumentasi

Merumus

Meminta murid membuat pembentangan hasil projek yang mereka bina.

Pembentangan kumpulan mengandungi maklumat yang mewakili paksi mencancang dan mengufuk.

Murid membaca data daripada projek yang dibina.

Menguji prototaip yang dibina dengan memeriksa hasil projek.

Menilai hasil kerja murid berdasarkan ketepatan, kekemasan dan kerjasama.

Guru membuat rumusan daripada hasil yang diterima. Menampalkan hasil prototaip pada sudut pameran di belakang kelas.

Guru bertindak sebagai fasilitator semasa sesi pembentangan.

Guru bersoal jawab mengenai graf palang yang telah dibina oleh kumpulan.

Berapakah bilangan murid yang suka kucing?

Mengapakah ikan merupakan haiwan yang paling disayangi?

Guru memeriksa tentang ketepatan dan kekemasan hasil projek murid.

Guru meminta pandangan murid tentang hasil projek.

Guru menegaskan bahawa data boleh diwakili dalam bentuk graf palang supaya lebih mudah ditafsir. Graf palang yang kemas dan tepat memudahkan tafsiran data.

5. Penutup

Guru memberi pujian dan penghargaan kepada semua murid atas kerjasama yang diberikan semasa menjalankan aktiviti.

Memberi hadiah kepada kumpulan yang menghasilkan projek yang paling tepat dan kemas.

Pentaksiran

Pembentangan murid berkaitan projek yang dibina dan respon murid terhadap soalan yang diutarakan oleh guru dan murid.

Nilai dan Sikap

Kerjasama, tolong menolong, menganalisa, ketepatan, kekemasan.

0 comments: